Beste lezer, in verband met mantelzorg en de naderende schoolvakantie, vragen wij u rekening te houden met een verlengde levertijd van een aantal weken (Levertijden van onze hout en staal meubels – Maikku). Telefonisch en per mail, blijven we bereikbaar, een reactie kan echter wat langer op zich laten wachten. Bij spoed, neem even contact op om te overleggen wat er mogelijk is.

Algemene Voorwaarden
Rechten & Plichten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maikku

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 april 2018.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Maikku: Maikku is een webshop die zich ten doel stelt meubels te vervaardigen naar wens van Opdrachtgever of Klant en deze aan Opdrachtgever of Klant te verkopen via de Website.
2. Website: De Website van Maikku die te raadplegen is via www.maikku.nl.
3. Opdrachtgever: De consument die via de Website een Product koopt.
4. Klant: De zakelijke klant die via de Website een Product koopt.
5. Producten: Alle door Maikku aangeboden mogelijkheden om meubels samen te stellen op de Website.
6. Diensten: Alle door Maikku en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever of Klant verleende diensten, onder andere inhoudende, alsmede alle andere door Maikku ten behoeve van Opdrachtgever of Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever of Klant verricht worden.
7. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Maikku en Opdrachtgever of Klant, een en ander in meest ruime zin.
8. Webshop artikelen: Opdrachtgever of Klant selecteert op de Website de gewenste opties voor het gekozen Product en rekent hierna af.
9. Offerte trajecten: Opdrachtgever of Klant kiest voor een variatie op een Product of een geheel eigen ontwerp. Hiervoor wordt een offerte opgevraagd via de Website.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Maikku en Opdrachtgever of Klant.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Maikku.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever of Klant het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij Webshop artikelen komt de Overeenkomst tot stand als Opdrachtgever of Klant op de Website op ‘bestellen’ klikt.
3. Bij Offerte trajecten komt de Overeenkomst tot stand als Opdrachtgever of Klant de offerte digitaal heeft geaccepteerd.
4. Opdrachtgever of Klant aanvaardt het aanbod langs elektronische weg via de Website. Maikku bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Maikku is bevestigd kan Opdrachtgever of Klant de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Maikku zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken met Opdrachtgever of Klant.
2. Maikku heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever of Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maikku aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever of Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Maikku worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maikku zijn verstrekt, heeft Maikku het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever of Klant Maikku hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Maikku dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Indien er gekozen wordt voor Offerte trajecten heeft Opdrachtgever of Klant de mogelijkheid om gehele projecten door Maikku te laten uitvoeren, waarbij meerdere Producten worden geleverd voor de inrichting van een bepaalde ruimte.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Maikku en Opdrachtgever of Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een apart afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Maikku op en is voor Opdrachtgever of Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Kosten, honorering en betaling
1. Maikku heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
2. Opdrachtgever of Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Maikku mede te delen.
3. Bij Webshop artikelen is het uiteindelijk te betalen bedrag afhankelijk van de keuzes die Opdrachtgever of Klant maakt. Voor de te kiezen Producten liggen de prijzen al vast.
4. Bij Offerte trajecten wordt het door Opdrachtgever of Klant te betalen bedrag bepaald door Maikku aan de hand van de vraag van Opdrachtgever of Klant. Hier gelden geen vaste prijzen.
5. Zowel de prijzen die gelden bij Webshop artikelen als Offerte trajecten zijn inclusief BTW.
6. Bij Webshop artikelen dient Opdrachtgever of Klant vooraf te betalen, namelijk direct na het selecteren van de gewenste opties van het Product.
7. Bij Offerte trajecten dient Opdrachtgever of Klant te betalen indien de offerte akkoord is. De factuur wordt dan direct verstuurd.
8. Betaling geschiedt bij zowel Webshop artikelen als Offerte trajecten via IDEAL. Betaling via Credit Card of een overboeking is ook mogelijk indien Opdrachtgever of Klant dit wenst.
9. Betaling in termijnen is bij zowel Webshop artikelen als Offerte trajecten niet mogelijk.
10. Bij Webshop artikelen dient de factuur door Opdrachtgever of Klant direct te worden voldaan na totstandkoming van de Overeenkomst. Bij Offerte trajecten dient de offerte, na versturing, binnen 14 dagen te worden voldaan.
11. Indien Opdrachtgever of Klant in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever of Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever of Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever of Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
12. Indien Maikku besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever of Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Annulering
1. Annulering van Webshop artikelen of Offerte trajecten door Opdrachtgever is niet mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst.
2. Annulering van Webshop artikelen of Offerte trajecten door Klant is niet mogelijk na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8: Retourneren
1. Opdrachtgever of Klant heeft de mogelijkheid het gekochte Webshop artikel retour te sturen binnen 30 (dertig) dagen na de aankoop van dit Webshop artikel.
2. Indien Opdrachtgever of Klant ervoor kiest het Webshop artikel te retourneren dient het artikel zich in de originele staat te bevinden.
3. De kosten voor de retournering van een Webshop artikel komen voor rekening van Opdrachtgever of Klant.
4. Indien Opdrachtgever of Klant heeft gekozen voor het Offerte traject is retournering van het gekochte Product niet mogelijk.

Artikel 9: Levering
1. Indien Opdrachtgever of Klant kiest voor een Webshop Artikel zal dit Product met een pakketdienst verzonden worden en door deze pakketdienst aan Opdrachtgever of Klant geleverd worden.
2. Indien een Product te groot is om door een pakketdienst geleverd te worden, zal Maikku het desbetreffende Product bij Opdrachtgever of Klant (laten) leveren en monteren.
3. Indien Opdrachtgever of Klant er niet is op het met Maikku afgesproken moment van levering komen de extra kosten voor rekening van Opdrachtgever of Klant.
4. De actuele levertijden van Producten kunnen door Opdrachtgever of Klant op de Website gevonden worden.
5. Indien Opdrachtgever of Klant heeft gekozen voor het Offerte traject zal Maikku bij het opvragen van de desbetreffende offerte aangeven binnen welke termijn de Producten geleverd kunnen worden.
6. Indien er bij de levering van het Product aan Opdrachtgever of Klant zichtbare beschadigingen waarneembaar zijn, dient Opdrachtgever of Klant het Product niet aan te nemen van de pakketdienst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever of Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Maikku is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever of Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 8 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Maikku nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever of Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Maikku enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever of Klant.
3. Maikku garandeert niet dat de Website en/of de Webshop en/of Producten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Maikku is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever of Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop en/of Producten.
4. Maikku is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Maikku is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
6. Maikku kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Maikku.
7. Het hout waarmee de Producten worden gemaakt zal reageren op de omstandigheden waarin het geplaatst wordt. Dit kan eventueel tot gevolg hebben dat het Product verandert vanwege de werking van het hout. Maikku kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze veranderingen van het Product. Opdrachtgever of Klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het hout waarvan het Product gemaakt is teneinde de kwaliteit te behouden.
8. Indien Maikku toch aansprakelijk wordt gesteld, is Maikku uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever of Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Maikku met betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever of Klant betaalde bedrag.
10. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maikku.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaand, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maikku, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Maikku zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in het water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Maikku of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten.
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Maikku overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Maikku heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 12: Reclames
1. Opdrachtgever of Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever of Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 10 (tien) dagen na levering schriftelijk aan Maikku te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen 20 (twintig) dagen, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 12.2.

Artikel 13: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Maikku is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever of Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Maikku goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever of Klant in die verplichting tekort zal schieten.
2. Indien Maikku de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever of Klant toerekenbaar is, is Maikku gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maikku gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever of Klant is, uit hoofd van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 14: Overige bepalingen
1. Opdrachtgever of Klant kan deze Algemene Voorwaarden op de Website vinden.
2. Indien er gekozen is voor Webshop artikelen dienen deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd te worden voor de betaling middels IDEAL.

Artikel 15: Identiteit van Maikku
1. Maikku is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52389049 en draagt btw-nummer NL153699668B01. Maikku is gevestigd aan de Pahudstraat 171 (2593 TE) te Den Haag.
2. Maikku is te bereiken via info@maikku.nl en telefonisch via 0628192066.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Maikku en Opdrachtgever of Klant, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement.